Friday, August 11, 2006

1_6_183 కందము జ్యోతి - విజయ్

కందము

పరహితఫలవంతులు సు
స్థిరమూలాన్వితు లపాపధీరతులు పర
స్పరసంశ్రయమున జీవిం
తురు మనుజులు వనములోని ద్రుమములపోలెన్.

(ఇతరుల మేలుకోరేవారు - అడవిలో ఒకదానితో ఒకటి పెనగి ఉండే వృక్షాల లాగా కలిసిమెలిసి జీవిస్తారు.)

No comments: