Friday, August 11, 2006

1_6_185 కందము జ్యోతి - విజయ్

కందము

ఆ కాననాంతరంబునఁ
బ్రాకటభుజవిక్రముండు పాండవవజ్ర
ప్రాకారుఁడు జాగరమున
శోకమనస్కుఁ డయి పవనసూనుం డుండెన్.

(ఆ అడవిమధ్యలో, పాండవులకు వజ్రపు ప్రహరీ గోడ లాంటివాడైన భీముడు దుఃఖంతో కూడిన మనసుతో మెలకువగా ఉన్నాడు.)

No comments: