Monday, November 27, 2006

1_7_244 కందము నచకి - వసంత

కందము

ఒక్క పురుషునకు భార్యలు
పెక్కం డ్రగు టెందుఁ గలదు పెక్కండ్రకు నా
లొక్కత యగు టే యుగముల
నెక్కథలను వినియు నెఱుఁగ మెవ్వరివలనన్.

(ఒక్క పురుషుడికి పలువురు భార్యలుండటం ఉన్నదే. కానీ, పలువురు భర్తలకు ఒకే భార్య ఉండటం విని ఎరుగము.)

No comments: