Wednesday, November 29, 2006

1_7_290 స్వాగతము విజయ్ - విక్రమాదిత్య

స్వాగతము

రాజరాజ గుణరాజిత రాజ
త్తేజ రాజకులదీప విశిష్టాం
భోజమిత్ర నృపపూజిత పాదాం
భోజ భూవినుత పుణ్యవరేణ్యా.

(రాజరాజనరేంద్రా!)

No comments: