Thursday, November 30, 2006

1_8_40 కందము కిరణ్ - వసంత

కందము

ఉడుగక యే మహితముఁ బలి
కెడు వారము నీవు హితవు క్రియ గొనఁగా బ
ల్కెడు వాఁడవు మాకంటెను
గడు హితుఁడవు నీవ కావె కౌరవ్యులకున్.

(మేము చెడు చెప్పేవాళ్లమా? నీవు హితం చెప్పేవాడివా? కౌరవులకు మాకంటే నీవే హితుడవా?)

No comments: