Thursday, November 30, 2006

1_8_25 సీసము + ఆటవెలది పవన్ - వసంత

సీసము

ఆర్యవృత్తుండు రాజాన్వయసమ్మతుఁ
        డభిమతసంబంధుఁ డయినవాఁడు
గుణవంతు లగుచున్న కొడుకులు గలవాఁడు
        పాంచాలుఁ డేల యప్పాండుసుతుల
వినయసంపన్నుల విడుచువాఁ డగు మఱి
        పాండునందను లేక పత్నియంద
కరమనురక్తులు గావునఁ దమలోన
        నేల భేదిల్లుదు రెన్నఁ డయ్యు

ఆటవెలది

నొక్కసతికిఁ బతులు పెక్కండ్రు రగు టిది
సతులకోర్కిగాన యతివ కృష్ణ
సుందరాంగి వారియం దేల యపరక్త
యగు మనోముదంబుఁ దగులుఁ గాక.

(ద్రుపదుడు పాండవులను ఎందుకు విడుస్తాడు? పాండవుల మధ్య వైరం ఎందుకు ఏర్పడుతుంది? ఎప్పుడైనా స్త్రీలు పలువురు భర్తలను కోరుకొంటారు. ద్రౌపది పాండవులను ఎందుకు తిరస్కరిస్తుంది?)

No comments: