Thursday, November 30, 2006

1_8_32 కందము కిరణ్ - వసంత

కందము

ఇలఁ గీర్తి యెంత కాలము
గలిగి ప్రవర్తిల్లె నంతకాలంబును ని
త్యుల కారె కీర్తి గల పు
ణ్యులు కీర్తివిహీనుఁ డెందునుం బూజ్యుండే.

(కీర్తి ఉన్నంతకాలం పుణ్యాత్ములు జీవించి ఉంటారు. కీర్తిలేనివాడు ఎక్కడైనా పూజార్హుడవుతాడా?)

No comments: