Thursday, November 30, 2006

1_8_38 తేటగీతి కిరణ్ - వసంత

తేటగీతి

ముదుసళులు దమ కిమ్ముగాఁ జదివికొండ్రు
గాక పతులకు హిత మగు కర్జ మేల
యొలసి చెప్పుదు రహితులఁ గలపి కొనుట
ధర్ము వని రిది నయ విరుద్ధంబు గాదె.

(ముసలివారు తమకు అనుకూలంగా చెపుతారు కానీ రాజులకు మేలు కలిగేలా చెప్పరు. శత్రువులైన పాండవులను చేర్చుకోవటం ధర్మం అన్నారు. ఇది న్యాయవిరుద్ధం కాదా?)

No comments: