Thursday, November 30, 2006

1_8_17 వచనము పవన్ - వసంత

వచనము

అని విదురునకు మనఃప్రియంబుగాఁ బలికి యంతఃపురంబునకుం జని యంతస్తాపం బేర్పడకుండ నుండునంతఁ గర్ణ దుర్యోధనులు ధృతరాష్ట్రు పాలికిం జని యి ట్లనిరి.

(అని తన దుఃఖం బయటపడకుండా ఉండగా కర్ణదుర్యోధనులు ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరకు వెళ్లి ఇలా అన్నారు.)

No comments: