Thursday, November 30, 2006

1_8_35 మత్తేభము కిరణ్ - వసంత

మత్తేభము

విలసద్ధర్మవిశుద్ధవృత్తులు వయోవృద్ధుల్ కుశాగ్రీయబు
ద్ధులు మధ్యస్థులు కార్యనిర్ణయసమర్థుల్ మానమాత్సర్యదూ
రులు నాఁ జాలినవారిపల్కులకు వైరుద్ధ్యంబు గావించు న
జ్ఞులు భూనాథున కాప్తులున్ సఖులు నై శోషింతు రత్యంతమున్.

(మంచివారి మాటలు కాదనే అవివేకులు రాజుకు స్నేహితులై అతడిని చెడగొడతారు.)

No comments: