Tuesday, November 28, 2006

1_7_269 కందము నచకి - వసంత

కందము

ఆ వైవస్వతు వీర్యము
మీ వీర్యముఁ దాల్చి సూర్యమితతేజులు దా
రేవు రుదయింతు రాతని
కావించు విధానమునకుఁ గారణ మగుచున్.

(మీ అంశలతో ఐదుగురు యముడు చేసే పనికి సాధనంగా జన్మిస్తారు.)

No comments: