Thursday, November 30, 2006

1_8_13 ఉత్పలమాల పవన్ - వసంత

ఉత్పలమాల

యాదవవృష్ణిభోజవరులందఱుఁ బాండవపక్షపాతు ల
చ్చేదివిభుండు వారలన చేకొనువాఁడగు వీరలెల్ల నా
త్మోదయవృద్ధి పొంటెను దదున్నతిఁ గోరుదు రట్లు గావునన్
భేదము సేయఁగావలయుఁ బెల్చన యందఱుఁ గూడకుండఁగన్.

(యాదవ వృష్ణి భోజులు, చేదిరాజైన శిశుపాలుడు వాళ్ల పక్షం వహించేవారే. వీళ్లంతా ఒకటి కాకుండా భేదం కల్పించాలి.)

No comments: