Thursday, November 30, 2006

1_8_30 వచనము పవన్ - వసంత

వచనము

అ ప్పాండవులతోడి విగ్రహంబుసేఁత కెన్నండును నొడంబడనేరఁ బితృపైతామహం బయిన రాజ్యంబునకు నీయట్ల వారు నర్హులు గావున వారికి నర్ధరాజ్యం బిచ్చిన నీకును నీ బాంధవులకును లోకంబులకును బ్రియం బగు నట్లు గానినాఁ డపకీర్తి యగుఁ గీర్తి నిలుపుటయ కాదె రాజులకు జన్మఫలంబు.

(పాండవులతో యుద్ధానికి నేను సమ్మతించను. మీలాగా వారు కూడా సగం రాజ్యానికి అర్హులు. అలా ఇవ్వకపోతే అపకీర్తి కలుగుతుంది. రాజులకు కీర్తి నిలపటమే జన్మఫలం.)

No comments: