Monday, December 04, 2006

1_8_129 కందము హర్ష - వసంత

కందము

తామరసనేత్ర నీ పే
రేమీ యెవ్వరితనూజ వి ట్లేల మహా
వ్యామోహిత వై తనవుడుఁ
గోమలి సురరాజపుత్త్రకున కి ట్లనియెన్.

(నీ పేరు ఏమిటి, నీవు ఎవరి కూతురివి - అని అడగగా ఆమె ఇలా అన్నది.)

No comments: