Tuesday, December 05, 2006

1_8_174 చంపకమాల వోలం - వసంత

చంపకమాల

పొలుపుగఁ బూసి కట్టి తొడిభూరివిభూతిప్రకాశితంబుగాఁ
గలయఁగఁ దత్పురీజనులు కాంస్యమృదంగముకుందవేణుకా
హలపటహధ్వనుల్ చెలఁగ నాటలుఁ బాటలు నొప్పె నెల్లవా
రలుఁ జని చేసి రర్చనలు రైవతకాద్రికి నుత్సవంబుతోన్.

(ప్రజలంతా ఆటపాటలతో రైవతకాద్రికి ఊరేగింపుగా వెళ్లి అక్కడ పూజలు చేశారు.)

No comments: