Tuesday, December 05, 2006

1_8_175 చంపకమాల వోలం - వసంత

చంపకమాల

గురు కుచ యుగ్మముల్ గదలఁ గ్రొమ్ముడులందుల పుష్పముల్ పయిం
దొరఁగ నిదాఘబిందువితతుల్ చెదరన్ మదిరామదంబునన్
బరవశ లయ్యు నింపెసఁగఁ బాడుచుఁ దాళము గూడ మెట్టుచుం
దరుణియ లొప్పు నాడిరి ముదంబునఁ దమ్ము జనాలి మెచ్చఁగన్.

(యౌవనంలో ఉన్న స్త్రీలు నాట్యం చేశారు.)

No comments: