Wednesday, December 06, 2006

1_8_198 కందము ప్రకాష్ - వసంత

కందము

హరి పంచిన మార్గంబునఁ
గురువిభుడు సుభద్రఁ దోడుకొని చనునెడఁ ద
త్పురపరిరక్షకు లతిభీ
కరులు పృథుశ్రవసుఁ డాదిగాఁ గలవీరుల్.

(అలా అర్జునుడు సుభద్రను తోడ్కొని వెడుతుండగా ద్వారకకు కాపలాగా ఉన్న వీరులు.)

No comments: