Thursday, December 07, 2006

1_8_226 వచనము పవన్ - వసంత

వచనము

ఇ ట్లుదయించిన యభిమన్యుండు దల్లిదండ్రులకు సకల జనులకు నానందం బొనరించుచు ధౌమ్య నిర్మిత జాతకర్మ చౌలోపనయనుం డయి పెరుఁగుచు.

(అభిమన్యుడికి ధౌమ్యుడు జాతకర్మనూ, ఉపనయనాన్నీ చేయగా.)

No comments: