Thursday, December 07, 2006

1_8_227 మత్తకోకిల పవన్ - వసంత

మత్తకోకిల

ఆదిఁగోలెను గృష్ణుచే దయ నావృతుం డయి ధౌమ్యుతో
వేద మంగయుతంబుగాఁ జదివెన్ ధనంజయుతో ధను
ర్వేద మిమ్ముగ నభ్యసించెఁ బ్రవీరవైరిపతాకినీ
భేదమార్గము లెల్ల నేర్చె నభేద్యవిక్రమసంపదన్.

(అభిమన్యుడు ఎన్నో విద్యలను నేర్చుకొన్నాడు.)

No comments: