Thursday, December 07, 2006

1_8_228 వచనము పవన్ - వసంత

వచనము

అంత ద్రుపదరాజనందనయుం గ్రమంబునఁ బాండురాజనందనులవలనఁ బ్రతివింధ్య శ్రుతసోమ శ్రుతకీర్తి శతానీక శ్రుతసేను లనువారిఁ బంచోపపాండవులను సుపుత్త్రులం బడసిన.

(తరువాత ద్రౌపదికి కూడా ఉపపాండవులు జన్మించారు.)

No comments: