Thursday, December 07, 2006

1_8_229 కందము పవన్ - వసంత

కందము

సుతవంతు లయి విశుద్ధ
శ్రుతనయవంతు లయి పాండుసుతు లతులగుణా
న్వితులు జగజ్జన నుత వి
శ్రుతులు మహారాజ్యలీల సుఖ మున్నంతన్.

(అలా పాండవులు కొడుకులను పొంది సుఖంగా ఉండగా.)

No comments: