Thursday, December 07, 2006

1_8_230 చంపకమాల పవన్ - వసంత

చంపకమాల

ఉరుతర దావపావక శిఖోత్కలిత శ్వసనంబులున్ సితే
తరగతి తీవ్రతిగ్మ కరధామ సహస్రములున్ బహుప్రవా
హరహితనిమ్నగాతతులు నై కడుదీర్ఘము లై నిదాఘవా
సరములు సర్వజీవుల కసహ్యము లయ్యెను దారుణంబు లై.

(వేసవిలో కార్చిచ్చుమంటలు, గాడ్పులు ప్రాణులు ఓర్చుకోలేనంతగా ఏర్పడ్డాయి.)

No comments: