Saturday, December 02, 2006

1_8_48 కందము కిరణ్ - వసంత

కందము

తమ్ములయట్టుల తనకు వ
శమ్మయి ధర్మువును ధృతియు సత్యముఁ గారు
ణ్యమ్మును నొప్పఁగఁ బేర్మి ని
జమ్ముగ మను ధర్మజున కసాధ్యము గలదే.

(ఆ ధర్మరాజుకు అసాధ్యమైనది ఏముంది?)

No comments: