Saturday, December 02, 2006

1_8_55 వచనము కిరణ్ - వసంత

వచనము

నీచేత ననుజ్ఞాతు లై కాని వీరలు రా నేరరు గావున వీరలం బుత్తెంచు నది యనిన విదురునకు ద్రుపదుం డి ట్లనియె.

(నీ అనుమతి లభిస్తే పాండవులు రాగలరు. అందువల్ల వీరిని పంపండి - అనగా ద్రుపదుడు ఇలా అన్నాడు.)

No comments: