Saturday, December 02, 2006

1_8_57 కందము కిరణ్ - వసంత

కందము

నీవును ద్రోణుండును వసు
దేవతనూజుండు భీష్మధృతరాష్ట్రులు స
ద్భావమున నెద్ది సేయం
గా వగచితి రది హితంబ కా కొం డగునే.

(మీరు చేయదలచుకొన్నదానివల్ల పాండవులకు మేలే అవుతుంది.)

No comments: