Saturday, December 02, 2006

1_8_67 కందము ప్రకాష్ - వసంత

కందము

నెమ్మిఁ జని ఖాండవప్ర
స్థమ్ము నివాసమ్ముఁ జేసి తద్దయు ననురా
గ మ్మెసఁగ నుండుఁ డందుఁ ది
రమ్ముగ నని పనిచెఁ బాండురాజాత్మజులన్.

(ఖాండవప్రస్థాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని ఉండండి - అని పాండవులను ఆజ్ఞాపించాడు.)

No comments: