Saturday, December 02, 2006

1_8_68 వచనము ప్రకాష్ - వసంత

వచనము

పాండవులును ధృతరాష్ట్రు శాసనంబునను భీష్మాదుల యనుమతంబునను వాసుదేవ సహితు లయి ఖాండవప్రస్థమ్మునకుం జని రంత.

(పాండవులు అలాగే శ్రీకృష్ణుడితో కలిసి ఖాండవప్రస్థానికి వెళ్లారు.)

No comments: