Saturday, December 02, 2006

1_8_73 చంపకమాల ప్రకాష్ - వసంత

చంపకమాల

వననిధిలోని రత్నములు వాసుకిమూర్ధజరత్నసంఘముల్
గొనఁగ నవశ్యమున్ జనులకున్ సమకూరదు గాన నెప్పుడుం
గొనుఁడు పరార్థ్యరత్నములు గోరినవానిన యిత్తుమ న్తెఱం
గునఁ బచరింతు రంగడులఁ గోమటు లప్పురి నిద్ధరత్నముల్.

(శ్రేష్ఠమైన రత్నాలు ఇస్తాము, ఎప్పుడైనా కొనండి - అని ఆ పట్టణంలోని కోమటులు అంగళ్లలో రత్నాలను అమరుస్తారు.)

No comments: