Saturday, December 02, 2006

1_8_72 చంపకమాల ప్రకాష్ - వసంత

చంపకమాల

అలఘుతరంబు లై తుహిన హారి సుధారుచి నిందురోచిరా
కులశశికాంతవేది పృథుకుంజగళ జ్జలనిర్ఝరంబులన్
విలసిత జాహ్నవీ విమలవీచి విలోల లసత్పతాకలం
బొలుపగుఁ దత్పురీభవనముల్ హిమశైలముఁ బోలి యున్నతిన్.

(మంచు వంటి సున్నపు కాంతి చేత, పొదరిళ్ల నుండి జాలువారే నీటిప్రవాహాల చేత, గంగానది తరంగాల వలె చలిస్తూ ప్రకాశించే జెండాల చేత, ఆ మేడలు హిమాలయపర్వతాన్ని పోలి ఉన్నాయి.)

No comments: