Sunday, December 03, 2006

1_8_76 చంపకమాల ప్రకాష్ - వసంత

చంపకమాల

పరిఘజలంబులం దమల పంకరుహోత్పలకైరవాదిసుం
దర కుసుమంబులున్ ఘనపథంబున నుజ్జ్వలతారకా నిరం
తర కుసుమంబులున్ వెలయుఁ దత్పురవప్రము పాదపీఠికా
శిరముల కొప్ప నర్చనలు సేసిన పువ్వుల యవ్విధంబునన్.

(అక్కడి అగడ్తల నీళ్లలో ఉన్న పూలు, ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాలనే పూలు, ఆ పట్టణం ప్రాకారపాదపీఠానికి పూజ చేసిన పువ్వులా అన్నట్లు ప్రకాశిస్తున్నాయి.)

No comments: