Sunday, December 03, 2006

1_8_77 చంపకమాల ప్రకాష్ - వసంత

చంపకమాల

తమము నడంచుచున్ వెలుఁగుతత్పురగోపురశాతకుంభకుం
భముల విచిత్రసన్మణిగభస్తివితానములన్ విచిత్రవ
ర్ణములగు నాత్మవాహముల నమ్మక పల్మఱుఁ జూచి యన్యవా
హము లని సంశయప్రణిహితాత్ముఁ డగున్ హరిదశ్వుఁ డెప్పుడున్.

(ఇంద్రప్రస్థపురద్వార గోపురాల మీది బంగారు కలశాల కాంతుల వల్ల తన గుర్రాల రంగు నానావిధాలుగా మారిపోగా సూర్యుడు అవి తన గుర్రాలని నమ్మక వేరే గుర్రాలని సందేహపడుతూ ఉంటాడు.)

No comments: