Sunday, December 03, 2006

1_8_80 వచనము ప్రకాష్ - వసంత

వచనము

ఇట్టియింద్రప్రస్థపురంబున నింద్రవిలాసంబుతో వ్యాసవాసుదేవానుమతుం డై ధర్మతనయుండు ధౌమ్యపురస్సరమహీసురప్రవరవేదఘోషంబులు సకలజనాశీర్వాదనాదంబులు మృదుమధుర మంగళ సంగీత రవంబులు వివిధతూర్యధ్వనులు నతిసమృద్ధంబు లై యెసంగ వర్గచతుష్టయంబునుం బోని యనుజవర్గంబుతో శుభముహూర్తంబునం బురప్రవేశంబు సేసి సర్వప్రకృతిజనానురాగకరుం డయి.

(ఇటువంటి ఇంద్రప్రస్థపురంలో, ఆశీర్వాద శబ్దాలు వినబడుతుండగా ధర్మరాజు తన తమ్ములతో పురప్రవేశం చేశాడు.)

No comments: