Sunday, December 03, 2006

1_8_81 చంపకమాల ప్రకాష్ - వసంత

చంపకమాల

అనుజులు నల్వురుం దనకు నత్యనురాగమునన్ విధేయు లై
తనరుచు నుండ వేదవిహితం బగు యజ్ఞమపోలె సర్వపా
వనశుభమూర్తి యై భువనవంద్యుఁడు ధర్మపరుండు ధర్మనం
దనుఁడు ధరాధిరాజ్యము ముదంబునఁ జేయుచునుండెఁ బేర్మితోన్.

(తమ్ములు విధేయులై ఉండగా ధర్మరాజు సంతోషంగా రాజ్యపాలన చేస్తూ ఉన్నాడు.)

No comments: