Wednesday, April 05, 2006

1_5_103 వచనము నచకి - వసంత

వచనము

అని పనిచిన నెప్పటియట్ల కుంతీదేవి వాయుదేవు నారాధించి తత్ప్రసాదంబున గర్భంబు దాల్చి సంవత్సరంబు సంపూర్ణం బగుడును.

(ఆమె అలాగే వాయుదేవుడి దయవల్ల గర్భం ధరించి ఒక సంవత్సరం పూర్తి కాగానే.)

No comments: