Thursday, April 06, 2006

1_5_106 శార్దూలము నచకి - వసంత

శార్దూలము

ఆదుర్యోధనుఁ డుద్భవిల్లుడును గ్రవ్యాదారవంబుల్ శివా
నాదంబుల్ మదఘూకఘూంకృతులు నానారాసభధ్వానముల్
భూదిక్కంపముగాఁ జెలంగె విగతాంభోభృన్నభోవీథియం
దాదిత్యద్యుతి మాయఁగా గురిసె నుగ్రాసృఙ్మహావర్షముల్.

(దుర్యోధనుడు పుట్టగానే చాలా అపశకునాలు కనిపించాయి.)

No comments: