Saturday, April 08, 2006

1_5_124 సీసము + ఆటవెలది వసు - వసంత

సీసము

విను కార్తవీర్యుకంటెను వీరుఁ డగుట న
        ర్జున నామ మీతండ యొనరఁ దాల్చు
నీతండ యనిఁ బురుహూతాది సురుల నో
        డించి ఖాండవము దహించు బలిమి
నీతండ నిఖిలావనీతలేశుల నోర్చి
        రాజసూయము ధర్మరాజు ననుచు
నీతండ వేల్పులచేత దివ్వాస్త్రముల్
        వడసి విరోధుల నొడుచుఁ గడిమి

ఆటవెలది

ననుచు నవపయోదనినదగంభీర మై
నెగసె దివ్యవాణి గగనవీధిఁ
గురిసెఁ బుష్పవృష్టి సురదుందుభిధ్వనుల్
సెలఁగె సకలభువనవలయ మద్రువ.

(అతడు అర్జునుడు అనే పేరు వహిస్తాడని ఆకాశవాణి పలికింది.)

No comments: