Sunday, April 09, 2006

1_5_127 మాలిని వసు - వసంత

మాలిని

సరస సురవధూలాస్యంబులున్ సిద్ధవిద్యా
ధరపటుపటహాతోద్యంబులుం గిన్నరీ కిం
పురుష లలితగీతంబుల్ మహారమ్య మయ్యెన్
వరమునిదివిజాశీర్వాదనాదంబుతోడన్.

(నృత్యాలు, వాద్యాలు, గానాలు, ఆశీర్వచనాల శబ్దంతో మనోహరమయింది.)

No comments: