Monday, April 10, 2006

1_5_147 కందము వసు - వసంత

కందము

ధరణీరాజ్యవిభూతియు
పరిజనులను బాంధవులను బ్రజ విడిచి తప
శ్చరణ తపస్వుల తనకున్
శరణం బని నమ్మి పాండుజనపతి నెమ్మిన్.

(పాండురాజు అన్నిటినీ విడిచి, ఋషులు మాత్రమే తనకు దిక్కు అని నమ్మి.)

No comments: