Tuesday, April 11, 2006

1_5_164 కందము విజయ్ - విక్రమాదిత్య

కందము

గిఱుపునెడ నేయునెడ వడిఁ
బఱచునెడం బెనఁగునెడ నపార బలంబుల్
మెఱయునెడ భీమునకు నం
దొఱుఁ గీడ్పడఁ దొడఁగి రుద్ధతులు రాజసుతుల్.

(ఆటల్లో అందరూ భీముడికి తక్కువగా ఉండేవారు.)

No comments: