Wednesday, April 12, 2006

1_5_177 చంపకమాల విజయ్ - విక్రమాదిత్య

చంపకమాల

అలఘు బలుండు భీముఁడును నంతన మేల్కని యవ్విషోరగం
బులఁ జరణంబులం జమరి ముక్కున వాతను నెత్తు రొల్కగాఁ
దలరఁగ సారథిం జఱచెఁ దా నపహస్తమునన్ వసుంధరా
తలమునఁ ద్రెళ్లె సారథియుఁ దత్క్షణమాత్రన ముక్తజీవుఁ డై.

(భీముడు లేచి ఆ పాములను, సారథినీ చంపాడు.)

No comments: