Thursday, April 13, 2006

1_5_203 చంపకమాల నచకి - వసంత

చంపకమాల

కొలఁది యెఱుంగ కిట్టి పలుకుల్ వలుకం దగుఁ గాదు నా కనన్
బలుగుఁదనంబునం బలుకఁ బాడియె నీ సఖి నంచుఁ బేదవి
ప్రులకును ధారుణీశులకుఁ బోలఁగ సఖ్యము సంభవించునే
పలుకక వేగ పొ మ్మకట పాఱుఁడు సంగడికాఁడె యెందునన్.

(మన అంతరం తెలియకుండా నన్ను నీ స్నేహితుడని చెప్పటం న్యాయమేనా? నోరు మూసుకొని వెళ్లు.)

No comments: