Sunday, April 02, 2006

1_5_81 తేటగీతి నచకి - వసంత

తేటగీతి

పతియులేక జీవించు నయ్యతివ కయిన
జీవనముకంటె దానికిఁ జావ లగ్గు
కాన నీతోన చనుదెంతుఁ గాని నిన్ను
బాసి యిం దుండఁగా నోప వాసవాభ.

(నేను కూడా నీతో వస్తాను.)

No comments: