Monday, April 03, 2006

1_5_86 వచనము వసంత - విజయ్

వచనము

మఱియుఁ దిర్యగ్యోనులయందును నుత్తరకురుదేశంబులయందును మొదలింటి ధర్మంబ యిప్పుడుం బ్రవర్తిల్లుచుండునట్లు మనుష్యులయందు శ్వేతకేతుండు సేసిన ధర్మస్థితి కారణంబున నాటంగోలె.

(ఆ రోజు నుండీ.)

No comments: