Monday, April 03, 2006

1_5_90 చంపకమాల నచకి - వసంత

చంపకమాల

అలయక ధర్మశాస్త్రములయందుఁ బురాణములందుఁ జెప్ప ను
త్పలదళనేత్ర విందుమ యపత్యము మే లని కావునన్ యశో
నిలయులఁ బుత్త్రులం బడయు నీ కొనరించెద సంగతాంగుళీ
దళ విలసన్మదీయ కరతామరసద్వయ యోజితాంజలిన్.

(నా చేతులెత్తి నీకు నమస్కారం చేస్తాను.)

No comments: