Tuesday, April 04, 2006

1_5_92 కందము వసంత - విజయ్

కందము

లలితాంగి యెల్లలోకం
బులు ధర్మువునంద నిలుచుఁ బొలుపుగ ధర్ముం
దలఁపుమ యాతఁడ మఱి వే
ల్పుల లోపలఁ బెద్ద ధర్మమున సత్యమునన్.

(కుంతీ! ధర్మదేవతను స్మరించు. దేవతలలో అతడే పెద్దవాడు.)

No comments: