Monday, November 13, 2006

1_7_205 ఆటవెలది ప్రకాష్ - వసంత

ఆటవెలది

పరశురాముఁ డొండె హరుఁ డొండె నరుఁ డొండె
గాక యొరులు గలరె కర్ణు నోర్వ
బలిమి భీముఁ డొండె బలదేవుఁ డొండెఁ గా
కొరులు నరులు శల్యు నోర్వఁ గలరె.

(పరశురాముడో, శివుడో, అర్జునుడో కాక ఇతరులు కర్ణుడిని ఓడించగలరా? భీముడో, బలరాముడో కాక ఇతరులు శల్యుడిని ఓడించగలరా?)

No comments: