Sunday, November 19, 2006

1_7_217 శార్దూలము ప్రకాష్ - వసంత

శార్దూలము

రాజత్కీర్తులు వచ్చి కాంచి రనఘుల్ రాముండు గృష్ణుండు న
య్యాజామీఢు నజాతశత్రు నృపలోకారాధ్యు నుద్యద్గుణ
భ్రాజిష్ణుం దమ మేనయత్త కొడుకున్ బాలార్కతుల్యోజ్జ్వల
త్తేజున్ భ్రాతృచతుష్కమధ్యగతుఁ గౌంతేయాగ్రజున్ ధర్మజున్.

(బలరామకృష్ణులు వచ్చి ధర్మరాజును చూశారు.)

No comments: