Monday, December 04, 2006

1_8_117 కందము వోలం - వసంత

కందము

యమతనయు ధర్మరాజ్యము
తమరాజ్యమ యని మహాముదంబున విప్రో
త్తము లున్నచోటనే బ
న్నమువడి కోల్పడితి గోధనము మ్రుచ్చులచేన్.

(ధర్మరాజు ధర్మసామ్రాజ్యం తమ రాజ్యమే అని విప్రులు ఆనందంతో ఉన్నచోటనే నా గోవులను దొంగలు అపహరించారు.)

No comments: