Thursday, April 06, 2006

1_5_108 తేటగీతి నచకి - వసంత

తేటగీతి

ఆ తనూజుల కందఱ కనుజ యై ల
తాంగి దుశ్శల యను కూఁతు రమరఁ బుట్టె
నందు దౌహిత్రవంతుల దైన పుణ్య
గతియుఁ గాంతు నే నని పొంగెఁ గౌరవుండు.

(వారందరికీ చెల్లెలిగా దుశ్శల పుట్టింది.)

No comments: