Thursday, April 06, 2006

1_5_109 వచనము వసంత - విజయ్

వచనము

ఇట్లేకోత్తరశతపుత్త్రులం బడసి కృతార్థుండై యున్న ధృతరాష్ట్రుకడకు భీష్మవిదురాది బంధుజనంబులుఁ బురోహితప్రముఖ బ్రాహ్మణవరులును వచ్చి యొక్కనాఁ డేకాంతంబున ని ట్లనిరి.

(అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరకు భీష్ముడు, విదురుడు మొదలైన వాళ్లు వచ్చి ఇలా అన్నారు.)

No comments: